ที่พักใกล้สถาบันการศึกษา

ภาคเหนือ

ม.แม่โจ้ ม.นเรศวร ม.เชียงใหม่ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.พะเยา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ม.ราชภัฏเชียงราย ม.ราชภัฏลำปาง ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (วิทยาเขตภาคพายัพ) ม.นอร์ท-เชียงใหม่ ม.พายัพวิทยาเขตแก้วนวรัฐ ม.พายัพวิทยาเขตแม่คาว ม.เนชั่น ม.พิษณุโลก ม.ภาคกลาง ม.เชียงราย ม.ราชภัฏสวนดุสิต ลำปาง ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ ม.พะเยา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ม.ราชภัฏลำปาง วิทยาเขตลำพูน

ภาคกลาง

ม.ธุรกิจบัณฑิต ม.กรุงเทพ ศูนย์รังสิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ ม.ศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน ม.เกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ม.มหิดล ศาลายา ม.มหิดล เขตพญาไท ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ม.ธรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ม.ราชภัฏจันทรเกษม ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.สยาม ม.รามคำแหง ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ม.เอแบค ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท ม.ศิลปากร ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศูนย์กรุงเทพ ม.ราชภัฏพระนคร ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พระนครใต้ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร ม.ราชภัฏธนบุรี ม.เกริก ม.เซนต์จอห์น ม.เกษมบัณฑิต ม.เอเชียอาคเนย์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ม.อีสเทิร์นเอเชีย ม.เอแบค บางนา ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน ม.ชินวัตร ม.มหิดล เขตพญาไท ม.มหิดล ศาลายา ม.นอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ม.ฟาร์อีสเทอร์น ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รพ.สมิติเวช ธนบุรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย ม.นวมินทราธิราช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เนติบัณฑิตยสภา ม.ราชภัฏนครปฐม ม.นเรศวร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ม.กรุงเทพสุวรรณภูมิ ม.เนชั่น ม.ธนบุรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ปทุมธานี ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์วาสุกรี ม.ราชพฤกษ์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ม.รามคำแหง ลพบุรี ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย รร.นายร้อยตำรวจ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ม.กรุงเทพธนบุรี ม.ราชภัฏเทพสตรี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศาลายา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ม.รามคำแหง ปราจีนบุรี

ภาคตะวันตก

ม.ราชภัฏสวนดุสิต หัวหิน ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด หัวหิน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี ม.ราชภัฏเพชรบุรี ม.เวสเทิร์น ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ม.เวบสเตอร์ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออก

ม.บูรพา ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ม.เอเชียน

ภาคใต้

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ม.สงขลานครินทร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ม.หาดใหญ่ ม.ทักษิณ ม.ตาปี ม.ราชภัฏสงขลา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ม.ราชภัฏยะลา ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ม.ตาปี วิทยาเขตพุนพิน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ม.มหาสารคาม ม.มหาสารคาม ม.ใหม่ (ขามเรียง) ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ม.มหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน ม.ราชภัฏอุดรธานี ม.ราชภัฏนครราชสีมา ม.ขอนแก่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ม.ราชภัฏมหาสารคาม ม.วงษ์ชวลิตกุล ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา ม.ราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ม.ราชธานี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ม.ราชภัฏสกลนคร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.ราชภัฏสุรินทร์ ม.การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ม.มหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ม.อุบลราชธานี ม.ราชภัฏเลย ม.เวสเทิร์นวิทยาเขตบุรีรัมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ม.เฉลิมกาญจนา ม.ราชภัฏชัยภูมิ ม.กาฬสินธุ์ ม.นครพนม