ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (TERMS AND CONDITIONS)

อัพเดทวันที่ 28 ธันวาคม 2564

กฎระเบียบของเว็บไซต์

1. ข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ ต้องเป็นข้อมูลล่าสุด ถูกต้องและติดต่อได้
2. ห้ามนำข้อมูล รูปภาพ หรือสิ่งอื่นใดที่ละเมิดลิขสิทธิ์ มาลงในเว็บไซต์นี้
3. รูปภาพ ห้ามใส่ข้อความ ลงในรูป ห้ามทำหลายรูปในรูปเดียว ห้ามมีลายน้ำของเว็บไซต์อื่น จะถูกลบประกาศทันที
4. ห้ามลงโฆษณาอื่นใด ที่ไม่ตรงหมวดหมู่ของเว็บไซต์ ห้ามลงเนื้อหาผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม หรือสร้างความขัดแย้ง ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ขาดในการลบ และถือเป็นสิ้นสุด
5. ห้ามลงประกาศซ้ำ
6. ทางเว็บไซต์ มีสิทธิ์ลงโทษ การเตือน ลบโพส หรือยกเลิกสมาชิก
7. teepak360.com เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกาศ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
8. ห้ามโอนเงินให้กับผู้ลงประกาศ เช่นเงินมัดจำ เงินจอง หรือใดๆ ทั้งสิ้น
9. หากสมาชิกกระทำผิดซ้ำ 3 ครั้ง จะถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกและไม่คืนเงินหรือชดเชยค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

เว็บไซต์ teepak360.com (ที่พัก360.คอม) เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของบริษัท เอวีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เมื่อท่านใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ ของ บริษัท เอวีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ท่านจำเป็นที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการในเอกสารฉบับนี้ทุกข้ออย่างละเอียด ท่านจะต้องศึกษาและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ มิเช่นนั้นท่านจะไม่มีสิทธิ์ใช้บริการ ของ บริษัท เอวีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หากท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีผู้ปกครองตามกฎหมายให้ความยินยอมก่อนใช้งาน

ข้อที่ 1 คำจำกัดความ

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท เอวีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าหรือบริการของทางบริษัทฯ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ แอบพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ เป็นต้น ที่สร้างสรรค์โดย บริษัทฯ
ผู้ใช้ หมายถึง ผู้ที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม


ข้อที่ 2 ข้อมูลและความปลอดภัย

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินการตามกฎหมาย และถือว่าข้อมูลของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้ จำหน่าย จ่าย แจก ให้กับหน่วยงานต่างๆ เว้นแต่ได้รับคำสั่งศาล หรือผู้มีคำสั่งให้ทางบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น
บริษัทฯ จะดำเนินการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสุดความสามารถ หากเกิดเหตุสุดวิสัย ทำให้ข้อมูลสุญหาย หรือถูกโจมตีจากบุคคลภายนอก บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ
ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องรักษาความลับของ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของท่านไม่เปิดเผยให้กับผู้อื่นทราบ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบหากมีการเข้าถึงข้อมูลโดยใช้ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของท่าน
ข้อมูลที่ได้กรอกเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะมีการบันทึกแหล่งที่มาไว้ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้และบริษัทฯ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้งานภายในบริษัทฯ เพื่อปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น
บริษัทจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ข้อมูลที่ผู้ใช้ได้กรอกในแบบฟอร์ม สมัครสมาชิก ข้อมูลของประกาศ cookies ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จัดเก็บตามข้อบังคับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และผู้ใช้สามารถถอนความยินยอมการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยการยกเลิกบัญชีสมาชิก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ที่ บริษัท เอวีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ 137/79 ม.4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี หรือหมายเลขโทรศัพท์ 099-4499-391


ข้อที่ 3 การใช้งาน

ผู้ใช้จะได้ใช้งาน ตามผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นำเสนอให้ใช้เท่านั้น ต้องไม่พยายามเข้าถึงด้วยวิธีการอื่นใด หากบริษัทฯ ตรวจพบ จะดำเนินการแจ้งเตือน หรือ ยกเลิกสิทธิ์การใช้บริการได้โดยทันที และไม่มีการชดใช้ คืนเงิน หรือสิ่งตอบแทนอื่นใด และผู้ใช้ยินยอมที่จะไม่ใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีกับบริษัทฯ ทั้งสิ้น


ข้อที่ 4 การเสนอผลิตภัณฑ์ตามสภาพที่เป็นอยู่

เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ผู้ใช้ต้องยอมรับว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท่านต้องใช้งานตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจ เพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน พัฒนาผลิตภัณฑ์


ข้อที่ 5 การโฆษณา

บริษัทฯ หรือตัวแทนที่ได้รับสิทธิ์จากทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำเสนอโฆษณา ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ใช้


ข้อที่ 6 ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีทั้งฟรีและต้องชำระเงิน โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งอย่างชัดเจนในแต่ละส่วนของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและการชำระเงินโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้ใช้มีสิทธิ์ขอคืนเงินที่ชำระได้ ในกรณีที่ท่านชำระผิดพลาดและทางบริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือผู้ใช้ยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น
ระบบเครดิตในเว็บไซต์ (เหรียญทอง) เป็นสินค้าที่ใช้สำหรับบริการในเว็บไซต์นี้เท่านั้น เมื่อลูกค้าซื้อเครดิตนี้แล้ว ถือว่าบริษัทได้ส่งมอบสินค้า/บริการเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
นโยบายการคืนเงิน บริษัทจะคืนเงินให้กับลูกค้าในกรณีที่มีการชำระเงินผิดพลาดและแจ้งให้กับทางบริษัททราบภายใน 24 ชั่วโมงและยังไม่ได้ใช้เครดิตที่ลูกค้าซื้อไปแล้วเท่านั้น


ข้อที่ 7 ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ เคร่งครัดเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น ผู้ใช้ต้องไม่นำข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ หากมีการละเมิด บริษัทฯ จะดำเนินการนำออกทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ หากพบเห็นการละเมิดอยู่บนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ท่านจะต้องทราบว่าเป็นการนำเข้าโดยผู้ใช้ แต่ขอให้ท่านได้โปรดแจ้งเราโดยเร็วที่สุด เราจะนำออกทันที ผู้ใช้ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ท่านจะถูกระงับการใช้งานและดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป


ข้อที่ 8 การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เพื่อให้มีการพัฒนาและมีความสงบเรียบร้อย บริษัทฯ มีความจำเป็นที่ต้องมีสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้ใช้ที่มีการใช้คำหยาบ หมิ่นสถาบัน หรือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือผิดกฎหมาย ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งาน และไม่ต้องคืนเงินหรือ ชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ไม่ร้ายแรง ทางบริษัทฯ จะมีการแจ้งเตือนผู้ใช้ก่อน เสมอ
ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในการนำผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ไปจำหน่าย จ่าย แจก เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากทางบริษัทฯ
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนา เพื่อก้าวทันเทคโนโลยี หากผู้ใช้ท่านใดมีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้งเราที่อีเมล avpenterp@gmail.com